Cách tìm ID Bài Viết, Category, Tag, Comments hoặc ID User trong Wordpress
Cách tìm ID Bài Viết, Category, Tag, Comments hoặc ID User trong Wordpress
Trong khi làm việc trên WordPress, bạn có thể đi qua các tình huống mà bạn sẽ cần phải tìm một ID của bài viết, ID của Category, hoặc ID của Tag. ID là một số duy nhất mà xác định rằng mục cụ thể trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Làm thế nào để tìm bài viết hoặc cuối một ID trong WordPress Hãy...
Google+